عصر خدماتباشگاه مشتریان بانک ایران | عصر خدمات

مدیر عامل بانک ایران زمین، در مراسم افتتاح اولین شعبه دیجیتال این بانک اظهار کرد: مشتری محوری، تجربه مشتری و احساس رضایت از دریافت خدمت، پایه و اساس بانکداری دیجیتال است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار