عصر خدماتباطری قلب | عصر خدمات

رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی خبر داد؛
رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، از توزیع بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ باطری قلب در شش ماه نخست سال جاری خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار