عصر خدماتبالن های اینترنت | عصر خدمات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وضعیت ارتباطی در پلدختر گفت: وضعیت ارتباطی در پلدختر به حالت عادی بازگشته و بالن اینترنتی نیز نصب شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار