عصر خدماتبانکداری الکترونیک | عصر خدمات

تداوم برنامه ها برای تحقق دولت الکترونیک؛
تداوم برنامه ها برای تحقق دولت الکترونیک در دولت دوازدهم سبب شده است میزان 20 درصدی ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی در پایان سال 1395، اکنون به 40 درصد افزایش یابد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار