عصر خدماتبانک پارسیان | عصر خدمات

برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور انجام شد؛
برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، بانک پارسیان در راستای پاسخگویی به نیازهای تمامی اقشار جامعه، بروشور خدمات مالی و بانکی خود را به زبان بریل و همراه با روزنامه ایران سپید منتشر کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار