عصر خدماتبحران | عصر خدمات

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی مطرح کرد:
«کمبود آب» و مدیریت «آب» در کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. مدیریت مناسب آب نیازمند عزم ملی و مشارکت مردم، دولت و حاکمیت کشور است که در صورت حکمرانی خوب، بتوان از گسترش و ایجاد هزینه‌های بیشتر برای کشور جلوگیری کرد و هزینه دیگری بر کشور تحمیل نکرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار