عصر خدماتبخش تولید اقتصاد | عصر خدمات

یک کارشناس اقتصادی :
یک کارشناس اقتصادی دیدگاه رونق گرفتن تولید و صادرات به کمک افزایش نرخ ارز را رد کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصاد ایران نمی توان به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید با استفاده از سیاست کاهش ارزش پول ملی امیدوار بود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار