عصر خدماتبرطرف شدن مشکل مترو | عصر خدمات

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ضمن عذرخواهی ازشهروندان و مسافران به دلیل نقص فنی پیش آمده در خط سه؛ از رفع این مشکل خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار