عصر خدماتبرق رایگان هیئت های عزاداری | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ:
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: هیئت‌های عزاداری با مراجعه به ادارات برق هر منطقه می توانند بصورت موقت، برق رایگان دریافت کنند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار