عصر خدماتبرنامه و بودجه | عصر خدمات

عضو هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام :
عضو هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقتصاد ما، طی ۴۰ سال اخیر دچار تورم ۲ رقمی است، گفت: اگر بخواهیم تورم ۲ رقمی نداشته باشیم باید نفت را از بودجه عمومی خارج کنیم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار