عصر خدماتبرچسب تراریختگی | عصر خدمات

مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، به تشریح دستورالعمل برچسب گذاری موادغذایی مشمول تراریختگی، که به معاونین غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است، پرداخت. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار