عصر خدماتبرگزاری آزمون و جذب نیروی آتش نشان | عصر خدمات

نحوه جذب و استخدام ۵۵۰ نفر در مشاغل آتش نشانی شهرداری‌های استان تهران (به استثنای شهرداری تهران) اعلام شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار