عصر خدماتبرگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده | عصر خدمات

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش ؛
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: امتحانات نهایی دانش‌آموزان مناطق سیل زده در سه نوبت برگزار خواهد شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار