عصر خدماتبرگزاری کنکور ارشد 98 در خرداد | عصر خدمات

در جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو با تعویق زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ موافقت شد و بر این اساس این آزمون با ۷ هفته تعویق برگزار می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار