عصر خدماتبرگزاری یک جشن عظیم مردمی | عصر خدمات

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران از نبود هیچ بودجه‌ی دولتی برای برگزاری جشن بهار مهربانی با ۴۰۰ اجرا خبر دادند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار