عصر خدماتبرگزیدگان روز ملی صنعت و معدن | عصر خدمات

مشاور وزیر صنعت:
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تاکید وزیر صنعت از امسال برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن از امتیازات خدماتی برخوردار خواهند بود‌. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار