عصر خدماتبزرگترین اپراتور دیتای ایران | عصر خدمات

مدیرعامل ایرانسل تغییر کرد؛
مدیرعامل ایرانسل تغییر کرد و دکتر بیژن عباسی آرند به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار