عصر خدماتبسته‌های شبانه اینترنت | عصر خدمات

در پژوهشی با رویکرد تأثیرگذاری فناوری اطلاعات بر فرهنگ بررسی شد
پژوهش "تدوین داده و ستاده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فرهنگ بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی" به کوشش دکتر مهدی اسلامی، توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار