عصر خدماتبسته حمایتی نوبت اول | عصر خدمات

شریعتمداری گفت: کارگران فصلی بیمه‌شده حدود ۱۴ میلیون خانوار هستند که آن‌ها هم از بسته حمایتی دولت بهره‌مند می‌شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار