عصر خدماتبسته کمک دولت | عصر خدمات

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: کد دستوری USSD از سوی این سازمان برای بیمه شدگان و مستمری بگیرانی که در خصوص بسته حمایتی دولت سوال دارند، اختصاص یافت. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار