عصر خدماتبلیت خبرنگاران | عصر خدمات

دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه ویژه‌ خبرنگاری از ارسال پیامک کارت بلیت برای 800 نفر از خبرنگاران در مرحله اول خبرداد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار