عصر خدماتبهبود خدمات اپراتورها | عصر خدمات

مهلت دو هفته‌ای وزیر ارتباطات برای بهبود کیفیت خدمات پشتیبانی تمام شد و به گفته‌ی او هنوز با مطلوب فاصله معناداری دارند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار