عصر خدماتبهسازی معابر قیامدشت | عصر خدمات

شهردار قیامدشت گفت: عملیات آسفالت و بهسازی معابر و خیابان های این شهر با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون اجرا شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار