عصر خدماتبهمن موتور | عصر خدمات

بررسی تولید 6 ماهه امسال نشان داد
بررسی آمارهای تولید در گروه بهمن نشان از افت حدود ۵۸ درصدی تولید تولید انواع خودرو در این گروه معتبر و بزرگ خودروسازی دارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار