عصر خدماتبودجه سال آینده | عصر خدمات

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هئیت دولت:
وزیر اقتصاد گفت: موضوع یارانه در قالب بودجه و سیاست‌های سال آینده مورد بحث قرار می‌گیرد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار