عصر خدماتبورس کالا | عصر خدمات

کارشناس بازار سرمایه:
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: زمان آن فرارسیده که با تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا و در چهارچوب بورس کالا، قیمت فولاد در حاشیه بازار کشف نرخ شده و تا حد امکان از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار