عصر خدماتبیمارستان صحرایی | عصر خدمات

رییس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد؛
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد که میانگین آمادگی دستگاه‌های مختلف تهران در برابر زلزله شدید در این شهر حدود 15 درصد است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار