عصر خدماتبیمارستان معیری | عصر خدمات

رئیس بیمارستان معیری:
رئیس بیمارستان معیری گفت: با توجه به اینکه اکثر بیمارستان‌های کشور فرسوده هستند طرح نوسازی بیمارستان معیری در دستور کار قرار گرفته است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار