عصر خدماتبیمارستان های شبکه ای | عصر خدمات

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت جزییات برنامه این وزارتخانه برای شبکه‌ای کردن بیمارستان‌ها را توضیح داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار