عصر خدماتبیمارستان 32 تخته | عصر خدمات

بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان باشت با حضور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با صرف اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار