عصر خدماتبیماری خاص | عصر خدمات

وزیر بهداشت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سامانه توزیع داروی بیماران خاص به صورت آزمایشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی اجرایی شده و پس از ارزیابی در ماه‌های آینده در کل کشور اجرا می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار