عصر خدماتبیمه اجباری سلامت | عصر خدمات

وزیر بهداشت:
وزیر بهداشت ضمن اعلام آغاز طرح پوشش اجباری بیمه همگانی سلامت و همچنین وضعیت ذخیره دارویی و تجهیزات پزشکی کشور، در عین حال درباره چرایی اجباری شدن پوشش بیمه سلامت توضیح داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار