عصر خدماتبیمه خانواده | عصر خدمات

در حالی که طبق قانون اساسی دولت موظف به ایجاد اشتغال و حمایت از بیکاران است، اما این روزها شاهد بروز مشکلاتی در مسیر دریافت حق بیمه بیکاری از سوی بیکاران هستیم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار