عصر خدماتبی ثباتی ارز کنترل می شود | عصر خدمات

وزیر صنعت معدن و تجارت؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بزودی تشکیلات نظارت و بازرسی را در حوزه‌های استانی تقویت می‌کنیم و نظارت جدی تری بر تولید و توزیع انجام می‌گیرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار