عصر خدماتشورای ترافیک | عصر خدمات

شورای ترافیک شهر تهران با بررسی میزان کارآیی شیوه فعلی کنترل محدوده زوج یا فرد، به کمیته کارشناسی این شورا ماموریت داد نظرات نهایی خود را درباره پیشنهادهای موجود ارائه کنند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار