عصر خدماتپادگان دوشان تپه | عصر خدمات

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از تبدیل بخش عمده پادگان دوشان تپه به فضای سبز و سرانه های خدماتی شهری در آستانه نزدیک و پس از تصمیم گیری‌های مربوطه خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار