عصر خدماتپاکسازی کانال های تهران | عصر خدمات

به منظور جلوگیری از وقوع سیل در نیمه دوم سال صورت می‌گیرد
مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به پاکسازی انهار، مسیل‌ها و کانال‌های شهر تهران به منظور استقبال از فصل پاییر گفت: تهران بیش از ۱۰ هزار کیلومتر انهار و شبکه‌های فرعی دارد که در طرحی مشترک از هفته آینده در دستور پاک‌سازی قرار می‌گیرند. ادامه
بهروز سجودیahtخودروکارعصر تشکلصنعت کار