عصر خدماتپرداخت اقساطی خسارات | عصر خدمات

مدیرکل امور فنی مستمری های تامین اجتماعی:
مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: کارفرمایان کارگاه های تولیدی و صنعتی از این پس می توانند خسارات ناشی از کار برای کارگران را به صورت اقساطی پرداخت کنند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار