عصر خدمات۱۷ پروژه شهری | عصر خدمات

مراسم بهره برداری از ۱۷ پروژه فرهنگی، خدماتی، ترافیکی ، ورزشی و عمرانی، روز چهارشنبه با حضور رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، در منطقه ۲ برگزار شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار