عصر خدمات » ۸۰۰۰ کلاس نوسازی شده

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امروز ۸۰۰۰ کلاس نوسازی شده افتتاح می‌شود گفت: ۵۰درصد این مدارس با همت خیران نوسازی شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلعصر خدمات