اخباربانک و بیمهتاپویژه ها

چه خبر از چک‌های برگشتی؟

لاماری ایما https://lamari.ir/

به گزارش عصر خدمات، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در مهرماه سالجاری بیش از ۵.۴  فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵.۷ و ۱۹.۸ درصد نسبت به شهریور ماه کاهش دارد.

از سوی دیگر، بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار فقره با ارزش ۱۷۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۹ و ۲۰.۲  درصد کاهش دارد.

کاهش چک‌های برگشتی و معامله چک

در کنار چک‌های وصولی حدود ۴۷۶ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۳۲.۹ و ۱۶.۶ درصد کاهش داشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۱.۵ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۰۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک‌های وصول شده در تهران بیش از ۱.۴ میلیون فقره به ارزشی حدود  ۸۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۱۲۲ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

افزایش نسبت چک‌های برگشتی به مبادله

البته، با اینکه تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در مهرماه امسال نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است اما نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۸.۲ درصد در مهرماه سال گذشته به ۸.۸ درصد در مهرماه سال جاری رسیده که افزایش داشته است.

از سوی دیگر، ارزش چک‌های مبادله شده در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد با کاهش مواجه شده است.

همچنین، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده ۹۱.۲ و ۸۶.۹ درصد وصولی و ۸.۸ و ۱۳.۱ درصد برگشت داده شده است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل

علاوه بر این، در مهر ماه امسال در کل کشور معادل ۴۵۸ هـزارفقـره چـک بـه ارزشی حدود ۲۵ هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۴ درصـد و از نظر ارزش ۹۶.۱ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۱۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی هر یک معادل ۹۵.۴ درصد بوده است.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا