عصر خدماتآب آلوده | عصر خدمات

رئیس شورای شهرستان ری مطرح کرد:
عضو شورای شهر تهران با اشاره به مسائل زیست محیطی شهرستان ری گفت: خطر نفوذ پسماند پالایشگاه نفت شهید تندگویان به محصولات کشاورزی منطقه وجود دارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار