عصر خدماتآتش‌سوزی | عصر خدمات

عضو شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر شاهد کاهش زمان خدمترسانی آتش‌نشانان به شهروندان تهرانی هستیم ضمن اینکه در سال ۹۶ در شهر تهران ۲۷ هزار و ۲۰۰ حادثه حریق ثبت شده که نبست به سال ۹۵ با رشد ۶.۸ درصدی روبرو بوده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار