عصر خدماتآتش سوزی برج تجاری رزمال | عصر خدمات

رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، بر لزوم تسریع شهرداری تهران برای ارائه برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن بلند مرتبه شهر تاکید کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار