عصر خدماتآتش سوزی در پتروشیمی تندگویان | عصر خدمات

حادثه آتش سوزی در پتروشیمی شهیدتندگویان تکذیب شد. روابط عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان وقوع هرگونه آتش سوزی در واحدهای عملیاتی و فرآیندی این مجتمع پتروشیمی را تکذیب کرد.روابط عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان وقوع هرگونه آتش سوزی در واحدهای عملیاتی و فرآیندی این مجتمع پتروشیمی را تکذیب کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار