عصر خدماتآخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات | عصر خدمات

مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد:
مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار است و این مهلت قابل تمدید نیست. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار