عصر خدماتآزمون سنجش هوش | عصر خدمات

جزئیات برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان اعلام شد
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان درباره منابع آزمون ورودی به مدارس متوسطه دوره اول گفت: امسال یقیناً از شیوه سال قبل استفاده نمی‌شود. آزمون امسال از جنس «هوش» است و منبع مشخصی ندارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار