عصر خدماتآپارتمان ها | عصر خدمات

دولت باید با چشمان باز و همانند عقابی نگهبان جامعه و حافظ قانون اساسی باشد؛ نه اینکه خود را پایبند «به حفظ وضع موجود» و پرداختن به منافع احزاب و بالادستی‌ها بداند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار