عصر خدماتارایه خدمات داروسازان | عصر خدمات

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو اعلام کرد
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: اجرای سند خدمات سلامت طی ۲۰ سال آینده می‌تواند با افزایش دسترسی، هزینه‌های نظام سلامت را کاهش دهد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار