عصر خدماتارز 4200 تومانی | عصر خدمات

رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد؛
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز ۴۴٠٠ تومانی ممکن نیست، اعلام کرد: واردکنندگان موبایل می توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار